Home » Noachidisch huwelijk

Noachidisch huwelijk

Een aanbevolen huwelijksceremonie voor Noachidische stelletjes

goedgekeurd door rabbijnen J. Immanuel Schochet o.b.m. en Rabbi Moshe Weiner, shlita.

© 20’06-20’21 door Ask Noah International

Stap 1: De voorbereidingen

(a) Lees de informatie op de webpagina van asknoah: https://asknoah.org/noahide_marriage of op onze website het vertaalde en aangepaste artikel daarvan “Noachidische trouwerij en huwelijk”. 

(b) Ruim voor de bruiloft kunnen de vrouwelijke gasten worden verzocht passende kleding te dragen, volgens de normen van ingetogenheid van de Noachidische gemeenschap. Dit kan worden gedaan door een briefje toe te voegen bij de huwelijksuitnodiging.

(c) Zie stap 11 aan het einde, over het plaatsen van liefdadigheidsblikjes waar de gasten zullen eten.

Stap 2: De Choepa

De huwelijksceremonie vindt plaats onder een traditionele baldakijn met vier palen, die een choepa wordt genoemd, als symbool van het huis dat het koppel gaat bouwen en delen. Zelfs vóór de zondvloed trouwden koppels met elkaar onder een choepa, te beginnen met Adam en Hava (Eva). Het is aan alle kanten open, net zoals Abraham en Sara hun tent aan alle kanten open hadden om gasten uit alle richtingen te verwelkomen met verbazingwekkende gastvrijheid, om zo anderen te onderwijzen over de Ene Ware G-d.

(Opmerking: Rabbi Moshe Weiner heeft bepaald dat wijn niet mag worden gebruikt in een Noachidische huwelijksceremonie.)

Stap 3: De processie van de bruidegom en de bruid

In de processie, die door muziek kan worden begeleid, gaat eerst de bruidegom naar de chuppah. Dan gaan de moeders (indien aanwezig en deelnemend) met de bruid vanuit een achterkamer of achterplaats naar de baldakijn en omcirkelen de bruidegom één keer. Dit symboliseert het idee dat de vrouw een beschermend, omringend licht van het huishouden is, dat het verlicht met begrip en liefde van binnenuit en het beschermt tegen kwaad van buitenaf.

Stap 4: Herinnering aan de zeven geboden van Noach

Optioneel kunnen de bruid en bruidegom samen deze alinea en de volgende zeven regels zeggen:

“De zeven kleuren van de regenboog symboliseren G-ds verbond met de hele mensheid. We herinneren ons onze toewijding aan de volgende zeven geboden voor de volkeren, die G-d gaf door middel van Noach en Hij later via Mozes doorgaf op de berg Sinaï. We herinneren ons ook aan de overeenkomstige zeven attributen van G-d die worden weerspiegeld in de krachten van onze eigen ziel:”

»Pleeg geen seksuele overtredingen, wat de eigenschap van vriendelijkheid weerspiegelt

»Moord niet, wat de eigenschap van kracht en terughoudendheid weerspiegelt

»Steel niet, wat de eigenschap schoonheid en barmhartigheid weerspiegelt

»Aanbid geen afgoden, wat de eigenschap van eeuwigheid weerspiegelt

»Laster niet, wat de eigenschap van luister en nederigheid weerspiegelt

»Eet geen vlees van een levend dier, wat de eigenschap van Stichting en Verbinding weerspiegelt

»Richt gerechtshoven in, die de eigenschap van koningschap weerspiegelt

Stap 5: Lees over het huwelijk

Een lezing of korte toespraak over het op de Tora gebaseerde concept van het huwelijk kan in delen worden voorgelezen door een of meer personen. Dit betreft mensen aan wie de bruid en bruidegom eer willen geven – bijvoorbeeld een dienstdoende rabbijn, of broers, zussen, ouders, vrienden, etc.

Stap 6: Huwelijkscontract

Een aangewezen persoon leest aan de aanwezigen het Noachidische huwelijkscontract voor, met daarin details van de verplichtingen van de bruidegom en bruid ten opzichte van elkaar.

Rabbi J.Immanuel Schochet o.b.m. heeft de volgende basistekst opgesteld, met de bepaling dat deze moet worden geverifieerd (en indien nodig aangepast) om een geldig contract te zijn volgens de normen van het seculiere rechtssysteem hieronder, waarop het paar als getrouwd zal worden geregistreerd (hier herdrukt op basis van “The Divine Code” De Goddelijke Code, Deel 6, onderwerp 4: 5 – blz. 433 in de 4e editie):

Door de Genade van G-d

Op de ___ dag van de week, de ___ dag van de maand _________ in het jaar 20 ′ __ in de burgerlijke kalender, die overeenkomt met de ___ dag van de Hebreeuwse maand ____________ in het jaar 57__ sinds Schepping volgens de kalender van het Israëlische volk, hier in de gemeenschap van [stad:] ___________________, [staat / provincie:] ________________, [land:] ____________ de bruidegom [volledige naam:], ________________________, zei tegen de bruid [volledige naam], ________________________:

“Wees mijn vrouw volgens de wetten van de Tora van Mozes zoals deze betrekking hebben op Bnei Noach, de kinderen van Noach. Ik beloof u om u te respecteren, te eren en te onderhouden op een gewetensvolle en eervolle manier als ethische en eerbare mensen, en alle verantwoordelijkheden op mij te nemen die een liefdevolle en trouwe echtgenoot heeft, om met u als man en vrouw samen te leven volgens universeel gebruik en u te voorzien van alle levensbehoeften.”

Mejuffrouw ________________________, de bruid, stemde ermee in om zijn vrouw te worden, en belooft haar echtgenoot te eren en te respecteren en alle verantwoordelijkheid op zich te nemen van een liefhebbende en trouwe echtgenote, om met hem als vrouw en man samen te leven volgens universeel gebruik en een harmonieus huishouden te voeren.

De heer ________________________, de bruidegom, legde deze verklaring af: “Ik aanvaard op mijzelf alle morele, emotionele en financiële verplichtingen van dit huwelijkscontract. Ik aanvaard ook op mezelf om te voorzien in alle levensbehoeften van alle kinderen waarmee G-d ons zal zegenen, tenminste tot hun leeftijd van seculiere meerderjarigheid of huwelijk.

Ik verklaar en bevestig dat al mijn huidige en toekomstige eigendommen en bezittingen onderworpen zullen zijn aan deze verplichtingen tijdens mijn leven, en na mijn leven, vanaf deze dag en voor altijd.

Als er een vraag is met betrekking tot de praktische vervulling van deze verplichtingen die ik heb aanvaard, is het mijn bedoeling om de beslissingen van een Joods-orthodoxe rabbijnse rechtbank te volgen, die zal oordelen volgens de Tora-wetten voor Bnei Noach.”

De verplichtingen van dit huwelijkscontract werden aanvaard door

de heer ________________________, de bruidegom, en mejuffrouw ________________________, de bruid, volgens het meest strikte gebruik van alle huwelijkscontracten volgens de geldende burgerlijke wetten en sociale normen.

Een bindende aanvaarding van dit contract door de heer ________________________, de bruidegom en mejuffrouw ________________________, zijn bruid, met betrekking tot alles wat hierboven geschreven en verklaard is, wordt door beiden gemaakt door hun handtekening op dit document te zetten ten overstaan van de bevestigende getuigen:

De heer ______________________________ Mevrouw ______________________________ (handtekening)                                                                                  (handtekening)

Bevestigd en ondertekend op de bovenstaande datum door:

 _______________________________ (getuige)

 _______________________________ (getuige)

Stap 7: De ringceremonie

Het geven van een ring is in de meeste culturen traditioneel. Door een ring van de bruidegom aan te nemen, toont de bruid haar formele toestemming om de vrouw van de bruidegom te worden. Een ring is rond, om een eindeloze liefdesrelatie te symboliseren en verbintenis.

Uitwisseling van huwelijkstoezeggingen:

De Bruidegom zegt: ‘Zie, u bent met mij verloofd volgens de wetten van Mozes, zoals ze betrekking hebben op Bnei Noach, de kinderen van Noach. Ik beloof u te respecteren, te eren en te onderhouden. Ik neem alle verantwoordelijkheden van een liefdevolle en trouwe echtgenoot op mij , en ik beloof dat ik mijn leven zal leiden volgens de Tora van Mozes zoals deze betrekking heeft op Bnei Noach.”

De bruid zegt: “Zie, u bent met mij verloofd volgens de wetten van Mozes, zoals deze betrekking hebben op Bnei Noach, de kinderen van Noach. Ik beloof u te eren en te respecteren. Ik neem alle verantwoordelijkheden van een liefdevolle en trouwe vrouw op mij, en ik beloof dat ik mijn leven zal leiden en ons huis zal bouwen volgens de Noachidische wetten van de Tora, dus het zal een heiliging zijn van G-d’s Naam in de wereld.”

De bruid en bruidegom reciteren de volgende lofzangen aan G-d:

Gezegend is G-d die alles heeft geschapen voor Zijn glorie.

Gezegend is G-d, de Schepper van de mens.

Gezegend is G-d die de mens heeft geschapen naar Zijn beeld, naar het motief van Zijn eigen gelijkenis, en voorzag in het voortbestaan van de mensheid. U, de Schepper van de mensheid, bent gezegend.

Gezegend is G-d die vreugde en feestelijkheden schiep, bruidegom en bruid, blijdschap, vreugde, plezier en verrukking, liefde en broederschap, vrede en vriendschap.

Gezegend is G-d die de bruidegom en de bruid samen doet jubelen.

Stap 8: Gefeliciteerd! Mazal Tov!

De ceremoniemeester zegt, de bruid en bruidegom bij hun voornaam aansprekend:

“_________________en_________________, op basis van deze verklaringen en geloften, in  overeenstemming met alle wetten van de staat [of republiek] van _______________, vanaf nu staan jullie bekend als man en vrouw.”

De bruidegom kan nu een in een doek gewikkeld glas breken door erop te stampen. Deze handeling dient als een uiting van verdriet over de vernietiging van de Heilige Tempel in Jeruzalem, die de Hebreeuwse Bijbel een Huis van Gebed noemt voor alle naties. Zelfs op het moment van de grootste vreugde houden we altijd rekening met de Bijbel instructies om Jeruzalem, de Heilige Stad, te gedenken, en om uit te zien naar de eeuwige Derde Heilige Tempel die zal worden opgericht wanneer de ware Messias komt, spoedig in onze dagen.

“MAZAL TOV – Gefeliciteerd!”

Stap 9: Nadat de ceremonie is afgelopen

Nadat de ceremonie is afgerond, moeten de bruid en bruidegom, aangezien ze in het openbaar zijn,  zich ingetogen met betrekking tot hun gedrag tot elkaar blijven gedragen, in zaken als kussen, enz.

Stap 10: De bruiloftsmaaltijd

Een geschikte plaats wordt vrijgemaakt voor het wassen van de handen voor het bruiloftsmaal. (Niet-Joden / Noachieden zeggen geen zegen uit en hebben geen speciaal ritueel voor het wassen van hun handen voor een maaltijd.) Als er brood wordt geserveerd, wordt de zegen over brood gereciteerd aan het begin van de maaltijd – bijvoorbeeld: “Gezegend bent U, HEER onze G-d, Koning van het universum, Die brood van de aarde voortbrengt.”

 (Als er Joden bij de maaltijd komen, zou er voor hen een optie voor koosjer voedsel beschikbaar moeten zijn. Dit kan worden gepland in overleg met een orthodoxe rabbijn. De minimumoptie voor koosjer voedsel is ongesneden vers fruit. Koosjere voedselmaaltijden die gecertificeerd koosjer en dubbel verpakt en dubbel verzegeld zijn, kunnen van tevoren worden besteld.)

De korte “Dankzegging na de maaltijd” die werd geschreven door Abraham, of de langere versie die werd geautoriseerd door Rabbi Moshe Weiner van Jeruzalem, wordt gereciteerd door de

niet-Joden / Noachieden nadat ze van de maaltijd hebben gegeten. De bruid en bruidegom mogen iemand eren om dit gebed te leiden.

Voor de tekst van deze en andere zegeningen, zie de webpagina https://asknoah.org/faq/short-blessing-after-food ( Het gebedenboekje is ook te vinden bij ons op de website in het Nederlands)

Extra gebeden kunnen optioneel aan het einde van “Dankzegging na de maaltijd”, worden toegevoegd.

(Opmerking: Kaartjes met de “Grace After Meals” voor Noachieden kunnen worden besteld bij de online winkel of the website Asknoah.org.)

Stap 11: Liefdadigheid (Tzedakah)

Liefdadigheidsblikjes kunnen op elke tafel voor de maaltijd en / of in de bruiloftsreceptiezalen worden geplaatst om zo de gasten aan te moedigen om liefdadigheid te geven aan een goed doel. Aan het einde van het evenement verzamelen de bruid en bruidegom de blikjes, en later, wanneer het geld dat ze aan een goed doel wordt besteed, zal dit de bruid en bruidegom vanaf het begin van hun nieuwe huwelijk verdiensten en zegeningen brengen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat de Wijzen van de Talmoed leerden dat het geven van goede doelen de komst van het gezegende Messiaanse Tijdperk bespoedigt.

© by Ask Noah International

Met toestemming van Ask Noah International werd dit vertaald van hun webpagina https://asknoah.org/wp-content/uploads/recommended-noahide-wedding-ceremony.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *