Home » Jom Kippoer, Berouw, Vergeving en Noachieden

Jom Kippoer, Berouw, Vergeving en Noachieden

Er zijn Joodse feestdagen die alleen specifiek voor Israël gelden en er zijn Joodse feestdagen die ook een universele betekenis hebben.

In Mishna Rosh HaShanah 1:2 lezen we:

“Op vier momenten wordt de wereld geoordeeld: op Pesach voor graan, op Shavu’ot voor fruit, op Rosh HaShanah gaan zij allen voor Hem als schapen van de kudde, zoals geschreven staat: ” Hij vormt hun harten als één, Hij begrijpt al hun daden.” (Psalm 33). Op Sukkot wordt de wereld geoordeeld voor het water.”

Rosh HaShanah is de dag van het oordeel van niet-Joden, niet Jom Kippoer. We zien Jom Kippoer niet genoemd wordt.

De vraag rijst dan, wat Jom Kippoer zo specifiek Joods maakt dat het niet door Noachieden in acht hoeft te worden genomen. Heeft het immers niet alles te maken met berouw? Ook wij willen ons bekeren tot de Eeuwige.


Laten we eerst kijken wat Jom Kippoer is.


Als we naar de datum kijken hebben we een aanwijzing. Jom Kippoer valt op 10 Tishrei. Dit was de dag dat Mozes van de berg Sinaï afdaalde met de tweede set stenen tafelen. Het ontvangen van die tweede set was het teken voor het volk dat de Eeuwige hen had vergeven…voor wat?…voor het zondigen met het gouden kalf.

Mozes was de berg opgegaan om de eerste set Stenen Tafelen te ontvangen. Maar het duurde langer dan het volk verwachtte voordat Mozes terugkeerde. En het volk werd ongeduldig en bang. Zij hadden een vervanger voor Mozes nodig en dus overtuigden de mensen van de Egyptische Erev Rav [Een gemengde menigte (erev rav) die met het Joodse volk uit Egypte marcheerde] hen ervan dat zij een gouden kalf nodig hadden, en dat in plaats van Mozes het gouden kalf hen zou leiden. Velen van het volk vertrouwden nog steeds op uiterlijkheden, op een tussenpersoon. Het volle besef dat men in alles op de Eeuwige moest vertrouwen, was er nog niet.

Het maken van een gouden kalf, het niet volledig vertrouwen op de Ene en Enige, is waar de Joden toen berouw over hadden, en dat is wat toen verzoend werd op die eerste Jom Kippoer, toen G-d hen vergaf voor die zonde. En ter herdenking van die gebeurtenis wordt elk jaar op die dag specifiek aan de Joden verzoening gegeven voor zonden waarover men berouw heeft (of die nu opzettelijk, onopzettelijk of onbekend zijn), zoals we lezen in Leviticus 16:29-30:

“En dit zal voor u een wet zijn voor altijd: in de zevende maand, op de tiende van de maand, zult u zelfverloochening oefenen; en u zult geen werk doen, noch de inlander, noch de bekeerling die onder u woont. Want op deze dag zal voor u verzoening worden gedaan om u te reinigen van al uw zonden; u zult gereinigd worden voor het aangezicht van de L-RD.”

Het belang van Jom Kippoer voor de Noachieden en de volkeren is dat we hiervan kunnen leren en beseffen dat we niet de fout moeten maken om op iemand of iets anders dan de Eeuwige te vertrouwen.

Voor onze zonden tussen ons en G-d, en berouw voor onze zonden tegen andere mensen (waaronder het rechtzetten van het onrecht dat is gedaan, en het vragen van vergeving) kan op elke dag van het jaar worden gedaan, inclusief Jom Kippoer.

Als de komst van de dag van Jom Kippoer een individuele Noachied wat extra inspiratie en motivatie geeft om berouw te tonen voor al zijn zonden, inclusief het doen van berouw op die dag, dan is dat een goede zaak. Maar de vergeving die tot hem zal komen, zal het resultaat zijn van zijn berouw, zoals op elke andere dag – en niet omdat het de dag van Jom Kippoer is.


Vasten (zelfs geen halfvasten) is voor Noachied niet toegestaan op Jom Kippoer. Maar wanneer een Noachied zich door Jom Kippoer geïnspireerd voelt om zijn zonden te belijden en berouw te tonen, is dat, zoals gezegd, een goede zaak. Fouten corrigeren, vergeving vragen aan de mensen die men onrecht heeft aangedaan, liefdadigheid geven, goede daden verrichten, bidden enz. zijn goede praktijken om op deze dag te doen.


G-d is vergevingsgezind en Hij vergeeft degenen die Hem om vergeving vragen.


“Bovendien, als de goddeloze berouw heeft over alle zonden die hij begaan heeft en zich aan al Mijn wetten houdt en doet wat rechtvaardig en goed is, zal hij leven; hij zal niet sterven. Geen van de overtredingen die hij heeft begaan, zal hem worden onthouden; vanwege de gerechtigheid die hij heeft beoefend, zal hij leven.
Is het mijn verlangen dat een goddeloze zal sterven? Zegt de Here G-d. Het is eerder dat hij zich zal bekeren van zijn wegen en leven.” (Ezechiël 18:21-22)


Hij doet dit op alle dagen, en Hij brengt verzoening aan de Joden die berouw tonen, vooral op Jom Kippoer.
Op Jom Kippoer lezen de Joden het boek Jona, dat vertelt hoe het niet-Joodse volk van Nineve berouw toonde en door G-d werd vergeven. Aan de andere kant: toen het volk van Nineve berouw toonde en G-d hen vergaf, gebeurde dat niet op Jom Kippoer. Het was tijdens Sukkot dat Jona de profetie ontving om naar Nineve te gaan en het volk te waarschuwen.

En dit brengt ons bij Sukkot, waarover u meer kunt lezen in een ander artikel.

(Met dank aan Dr. Michael Schulman voor zijn feedback en input)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *