ב”ה

The 7 Noahide Mitzvot (Commandments)

Way before Judaism came into being and before there were any Israelites, there were people who tried to live as G'd, HaShem prescribed. In fact, these precepts are universal for all mankind and consist of 7 rules.

Read more »

Noahides and the Shabbat

Many questions are asked about Shabbat. Is Shabbat now for everyone or only for the Jewish people? What about the rituals? Or is it only for religious people?

Read more »

Passover, improving yourself

Passover, the Jewish feast where the miraculous exodus from Egypt is commemorated. For Noahides, this is a feast to learn about the Exodus story and to learn what the feast means for the Jewish people.

Read more »

The 7 mitzvot, where do we find them?

Like most of the commandments and prohibitions given to the Jewish people, we also see with the commandments and prohibitions given to all mankind that they are not always immediately noticeable.

Read more »

Modesty begint altijd bij jezelf

Oproep tot  bescheiden en modest leven, begin bij jezelf!

Bescheidenheid gaat niet alleen over de manier waarop we ons kleden of presenteren; het is een fundamentele deugd die onze gedachten, handelingen en interacties met anderen omvat.In een wereld die vaak waarde hecht aan materialisme, zelfpromotie en onmiddellijke bevrediging, dient bescheidenheid als een leidraad die ons eraan herinnert om te leven met nederigheid, integriteit en respect. Bescheidenheid leert ons tevreden te zijn met wat we hebben, overmatige trots of arrogantie te vermijden en te erkennen dat onze waarde niet wordt bepaald door onze bezittingen of prestaties.


Als Noachieten zijn we geroepen om levens te leiden die in harmonie zijn met de Goddelijke Wil. Bescheidenheid stelt ons in staat om onze verlangens en gedrag af te stemmen op de universele morele code die in de Torah aan de hele mensheid gegeven is. Het helpt ons om een evenwichtig perspectief op het leven te behouden en herinnert ons eraan dat ons doel niet alleen gericht is op persoonlijk gewin, maar eerder op het cultiveren van een diep gevoel van spiritualiteit en verbondenheid met onze Schepper.


Bescheidenheid speelt ook een vitale rol in onze omgang met anderen. Het moedigt ons aan om ieder individu met waardigheid en respect te behandelen en de inherente waarde en unieke kwaliteiten van ieder mens te erkennen. Bescheidenheid bevordert ons spreken en zorgt ervoor dat onze woorden verheffen en inspireren in plaats van schaden of vernederen.


Bescheiden leven vereist zelfreflectie en zelfdiscipline. Het betekent dat we ons bewust zijn van onze daden en ernaar streven deze af te stemmen op de waarden van rechtvaardigheid, vriendelijkheid en gerechtigheid. Bescheidenheid daagt ons uit om de verleiding van overdaad en hebzucht te weerstaan en ons in plaats daarvan te richten op de behoeften van anderen, een helpende hand te bieden en een sfeer van mededogen en empathie te bevorderen.


Door bescheidenheid in ons dagelijks leven te omarmen, cultiveren we niet alleen een diepere spirituele verbinding, maar worden we ook bakens van licht en inspiratie voor de mensen om ons heen. Onze bescheidenheid wordt een bewijs van de kracht van een Noachitisch leven, een leven dat de waarden van rechtvaardigheid, gerechtigheid en morele integriteit weerspiegelt.Wat doe je praktisch als je modest wilt leven.

1.  Bedek je lichaam op zo’n manier dat je jezelf in ieder gezelschap kan vertonen. Richtlijn is dat je bedekt bent van elleboog tot knie tot hals.

2. Zit niet wijdbeens, spreek/lach  niet te luid, maak geen spottende of grappende  opmerkingen over anderen

3. Maak geen positieve nog negatieve opmerkingen over het uiterlijk van een ander. Zelfs bij positieve opmerkingen kan het ongemakkelijke reacties geven

4.scheld niet, vloek niet, maak geen ruzie. Wacht tot je weer kalm bent en bespreek het daarna.

5. Raak een ander niet (ongevraagd) aan, hou lichamelijk contact bij voorkeur alleen in toegestane relaties.

6 Verlaat situaties waarin je tot zonde verleid wordt of waar mensen respectloos met elkaar omgaan.Wat brengt het je?

  1. Je volgt de Torah richtlijnen die in overeenstemming zijn met de Divine Will
  2. zelfrespect en respect van anderen
  3. Je behoed jezelf voor gevaarlijke of compromiterende situaties
  4. Je creëert een veilige omgeving voor anderen en je houdt je eigen “kanaal zuiver”.

Kosher geloven.

We weten allemaal wat kosher is, speciale religieuze wetten. Maar ook het gevoel dat kan opkomen op innerlijk niveau dat iets niet pluis is.

Op het gebied van geloof en spiritualiteit is dit al helemaal moeilijk. Want hoe weet je of wat gezegd wordt authentiek en waar is? Bovendien, iemand kan in de volste overtuiging in iets verkondigen, maar deze persoon of voorganger kan het mis hebben.

Kosher, dat heeft met waarheid en met zuiverheid te maken en met heldere waardige richtlijnen op moreel gebied.  Een betrouwbare richtlijn. Zoiets als google maps. Bv, of een handleiding voor een computerprogramma.

Kijk nu komen we een stuk verder.

 Maar voordat we hierop door gaan: gaan we eerst even kijken naar de basis.

Geloven in G’d, daar zijn veel verschillende meningen over, veel verschillende ervaringen ook in. De een gelooft in een ver-weg G’d, de ander praat er Mee als of het over de buurman gaat.

Stel nu dat je het meest betrouwbare geloof wilt ontdekken, en een geloof of religie  het dichtst aansluit bij Hogere of G’ddelijk Wijsheid. Een geloof dat  ge-ent is op de Kracht of het Wezen dat dat deze wereld in stand houd en over de fundamenten van dit universum heerst.

Dan komen we op punt2,

wat is de connectie tussen de Hogere Wijsheid (G’d en ons menszijn op deze wereld. Er is geen snelweg op dit gebied te bekennen. We komen dan terecht op drie sporen:

1 Goddelijke wijsheid en inzettingen an sich (inhoud)

2 De profeten en Wijzen. (communicatoren)

3 De neerslag van de profeten, zieners in boeken en geschriften of overdrachten. (onderwijs)

1.Hoe komt de G’ddelijke Wijsheid tot ons? We zien een algemene uitstorting van wijsheid, bv in wetenschap, techniek, muziek etc. maar waar wij ons op richten vandaag dat is de wijsheid die te maken heeft met het G’d dienen en erkennen.  We zien  de wijsheidsscholen ontstaan en daarnaast particuliere/individuele G’ddelijke leringen bij sleutelfiguren.

Praktische gezien kan dat zoals bij Mozes in een directe ontmoeting zijn, G’d “”spreekt” op een directe manier via het spreken van Mozes (dus zonder dat hij dat eerst  overdenkt), via een droom of visioen, zoals de latere profeten. Al deze manieren hebben een karakter van urgentie in zich, er is niet aan te ontkomen. De profeet  wordt “opgetrokken” als het ware en schouwt een andere werkelijkheid aan die diepe betekenis heeft voor  de toekomst of voor een bepaalde persoon. Er wordt een direct boodschap gegeven of richtlijn of het heeft een waarschuwend karakter.

Kenmerken hiervan _ een onontkoombaar appel, krachtig, de profeet weet direct waar het mee te maken heeft en wat hij moet zeggen. En de kernpunten hebben te maken met richting geven, herstel, oproep tot boete en herstel van  moreel ethisch gedrag.

  1. De allereerste  mensen die met G’d in aanraking kwamen, hadden van zichzelf al een vrij hoog moreel besef van rechtvaardigheid en goedheid en erkenning van de Schepper als enige die aanbeden mag worden.

Het blijk dus dat deze kenmerken door G’d opgemerkt worden en gebruikt worden om  of de persoon zelf of via deze persoon een grotere groep op volk verder te brengen en het onrecht te doen laten verdwijnen.

We denken hierbij aan Abraham, Mozes, maar ook de latere profeten. Ze roepen op tot rechtvaardig handelen, tot berouw wanneer er onrecht heeft plaatsgevonden of wanneer er wetten overtreden worden.

Dus het raamwerk, het skelet van een koshere religie kun je vertalen en beoordelen op  het waarschuwen voor zonden,  rechtvaardig handelen, zorgen voor de weduwen en de wezen en vreemdelingen, erkenning van de Schepper en een verboden ten aanzien van moord/overspel/stelen/liegen/wreedheid.

  1. Hoe wordt dit overgedragen, hoe kan een gewoon mens zoals jij en ik toegang krijgen hiertoe? Van belang is om te kijken hoe voorzichtig en zorgvuldig een stroming of geloof is mbt hun boeken en richtlijnen.

Is er een duidelijke, heldere lijn in te zien die overeenkomstig is met bovenstaande richtlijnen bv? Is het een stroming die permanent is of is het een tijdelijke opleving, of zijn het zijpaden of afwijkingen van een hoofdstroming doordat er bv een heel andere leer verkondigt wordt? Is er respect voor G’d en de G’dvrezende Wijzen?oe wordt de inghIs

Als we bovenstaande punten overdenken, hebben we een redelijke kapstok. Basisvraag is natuurlijk: heb je een besef of vermoeden  in jezelf ontdekt dat er een Schepper is. Zo ja, dan ga je op zoek, dat is de natuurlijke weg van de ziel.

De ziel wil weer contact met de bron hebben en zal steeds blijven zoeken naar zuiver water. Naar zuiverder water. Daarom veranderen mensen nogal eens, door omstandigheden maar ook omdat ze een scherper besef van waarheid ontwikkelen.

Rivieren ontspringen aan een bergmeer,

Hoe hoger hoe zuiverder het water

Hoe hoger, hoe moeizamer te bereiken

Hoe lager, des te meer vermenging met afval of verwatering.

De drie monotheistische hoofdreligies heden ten dagen stammen af van Jodendom.

Daar hebben we eigenlijk al een antwoord.

Jodendom  staat aan het begin,

Nergens anders dan in de Tenach zijn er de G’dspraken te vinden, zoals het geven van de Torah op de berg Sinai, waarvan bovendien duizenden getuigen zijn, ms wel miljoenen als je kinderen en vrouwen meerekent.

Israel kan men zien als de grote getuige van G’d op aarde. Een priestervolk in de eerste plaats, want ze beleden ook de zonden en vroegen vergiffenis voor de zonden van de volken op deze aarde. Omdat het een priestervolk was, hadden ze speciale opdrachten en wetten. Deze hoefden niet allemaal door iedereen opgevolgd te worden. Sommige waren alleen voor mannen bestemd, sommige voor vrouwen, sommige alleen voor bewoners in Israel maar niet daarbuiten, sommige alleen voor de priesters en ga zo maar door.

Maar heel veel wetten zijn van algemeen belang, ze staan bij  ons bv in het burgerlijk wetboek. Maar in de Torah wordt worden ook hele gewone menselijke omgangsregelingen besproken.

. Ik geef nog een paar voorbeelden: hoe moet je omgaan als er teveel rente gevraagd wordt, wat moet je doen als iemand steelt, hoe moet je iemand vergoeden als je besluit om het stelen te herstellen? Kortom, G’d houdt zich met ethische wetten bezig, want deze vormen een goed fundament voor een gezonde samenleving.  Aan een godsdienst die alleen maar zweeft, heb je niets. Aan alleen maar keiharde wetten ook niet, want rechtvaardig leven heeft met hoofd en hart te maken.

Hoe kun je nu zal iemand vragen, dicht bij het Joodse geloof blijven zonder dat je Joods wordt?

Dit was al een heel oude vraag, een vraag die Paulus zich ook stelde. In bijbelse tijden zijn er altijd Jodengenoten geweest, mensen die zich aansloten bij het Jodendom, rondhingen bij de tempel,  hulp gaven en leringen ontvingen op zijn tijd. Paulus zou je in zekere zin ook een Jodengenoot of in huidige termen een Noachiet kunnen noemen. Hij wilde de heidenen inlijven, maar daar slaagde hij niet in.  Velen zullen zeggen dat dat niet aan de leer  die gaf maar aan zijn weerbarstige en tubulente karakter waardoor hij met veel mensen onenigheid kreeg. Hij nam zich ook de vrijheid om overtuigingen uit de heidense wereld om te vormen tot spirituele rituelen (Heilig Avondmaal bv)

Hierdoor kreeg hij de Jeruzalemse Joodse religieuze leiders tegen zich.

In essentie creeerde Paulus, en later de Romeinse overheden een nieuw geloof gebaseerd op oude wortels. Het nieuwe in het geloof was echter tegengesteld aan de essentie van de Torah. Men moest wel heel veel salto’s maken om het kloppend te krijgen. Om dit toch in gang te zetten werd de theorie dat G’d  vernieuwend bezig was (replacement) en een nieuw verbond zou sluiten, ingevoerd binnen de kerkelijke leer. Opvallend is dat de leer van Paulus ook niet overeenstemdmet de kerkelijke dogma’s die later zijn ingevoerd. Hoe moeten we Pauus beschouwen? Als initiator? Als profeet? In ieder geval een influencer die met brede inzetbaarheid een werkbare, alternatieve theologische  theorie ontwikkelde die door de Volkeren omarmd kon worden.

 

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wie zijn wij? Ons website-adres is: https://dutchnoahidecommunity.nl. Reacties Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site verzamelen wij de gegevens die in het reactieformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spam te helpen opsporen. Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar. Media Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u vermijden afbeeldingen te uploaden met ingebedde locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren. Cookies Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee. Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Wanneer u inlogt, stellen wij ook verschillende cookies in om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes te bewaren. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd. Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag. Ingesloten inhoud van andere websites Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website. Met wie wij uw gegevens delen Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail. Hoe lang we uw gegevens bewaren Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metadata daarvan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij. Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.
Save settings
Cookies settings
en_GB