Tora-kennis

Artikelen van de Noahide Nations

1. Introductie in de Noachidische Wetten

De naleving van de Noachidische Wetten is een verplichting voor alle niet-Joden. Deze wetten, de eerste zes, werden voor het eerst aan Adam gegeven in de Hof van Eden.1 Later, na de zondvloed, werden deze wetten opnieuw gegeven, deze keer aan Noach met de toevoeging van de zevende wet2, – het verbod om de ledematen van een levend dier te eten. Ze werden van Noach aan zijn zonen doorgegeven, maar net als bij de generatie van de zondvloed werden de Noachidische wetten in het algemeen verlaten. Slechts een heel kleine groep bleef zich aan deze wetten houden. De lijn van Shem hield deze wetten in leven door een bepaalde stam van zijn lijn, die zijn toppunt bereikte in een man genaamd Abraham.

Abraham was de stamvader van vele naties, waaronder de Ismaëlieten en de Edomieten. Abraham is vooral bekend als de vader van het Joodse volk. In de tijd van Abraham waren er maar heel weinig mensen die de Noachidische wetten bleven naleven. Onder degenen die dat wel deden, behalve Abraham en zijn zonen, waren Shem en Ever die nog leefden in de tijd van Abrahams kleinzoon Jacob.

Nadat de kinderen van Israël uit Egypte waren bevrijd, begaven ze zich naar de berg Sinaï. Bij de berg Sinaï ontvingen ze de Tora. Volgens de Rambam3 (onder andere) werd niet alleen de Tora ontvangen; maar herhaalde God Zijn gebod dat de Noachidische wetten door niet-Joden moeten worden nageleefd. “Dit is alleen van toepassing wanneer hij ze aanvaardt en ze vervult, omdat de Heilige, gezegend is Hij, hen in de Tora heeft geboden en ons via Mozes, onze leraar, heeft geïnformeerd dat zelfs voorheen de nakomelingen van Noach geboden waren ze te vervullen.”4 De Rambam stelt een essentieel begrip van de Wijzen. De reden dat niet-Joden de Noachidische wetten moeten naleven, is omdat God ze op de Sinaï gebood, niet omdat Adam of Noach ze eerder in acht namen of ontvingen.5 Dezelfde gedachte zit achter de reden waarom Joden zichzelf besnijden, niet omdat Abraham werd besneden, maar omdat God bij de berg Sinaï de besnijdenis gebood.

Veel mensen zullen dit verbazingwekkend vinden. De simpele waarheid is dat de aard van de openbaringen vóór de berg Sinaï verbleekte in vergelijking met de openbaring bij de berg Sinaï. Het was aldaar dat God iets unieks deed in de menselijke geschiedenis. Hij openbaarde zichzelf niet aan een individu of aan een handvol mensen, maar aan een hele natie! Volgens de Tora6 is dit een gebeurtenis die nooit eerder heeft plaatsgevonden of ooit weer zal gebeuren. De unieke aard van de openbaring op de berg Sinaï en het gewicht dat deze openbaring voor altijd droeg, bepaalde de standaard van openbarende waarheid. In geen enkel ander tijdperk of door andere mensen werd zoiets gezien. Dit betekent dat de Sinaï een speciale plaats inneemt in de geschiedenis van de mensheid, en het gezag van de Sinaï is net zo uniek en definitief als de openbaring zelf. Dit is de reden waarom de Rambam, in lijn met de grote Wijzen vóór hem, het bovenstaande standpunt inneemt over de Noachidische wetten en de wetten van het Joodse volk (dat ze nu verplicht zijn vanwege de Sinaï en niet omdat ze eerder werden gegeven).

Het Joodse volk staat bekend als een natie van geleerden. Dit komt doordat hun wetten zeer zorgvuldig onderzoek en overpeinzing vereisen. Zoals de Psalmist zegt: “de wet van de HEER is volmaakt.” De perfecte Tora wordt het best gerealiseerd wanneer deze in actie wordt omgezet. Studeer uit liefde voor God en zijn Tora, maar zet die studie om in daden. Op deze manier vervolmaakt de Tora van God het individu.

De Noachieden zouden de Noachidische wetten moeten bestuderen met dezelfde ijver als een Jood de Tora-wetten bestudeert. Hoewel een Joods persoon de hele Tora met evenveel enthousiasme mag bestuderen, moet de niet-Jood zijn energie richten op wat zal helpen bij het begrijpen van de Noachidische Wetten. De Noachidische Wetten vereisen een minimaal gedragsniveau van de Noachied. Als hij op zijn eigen minimale naleving van de Noachidische Wetten blijft, zal een Noachied een plaats krijgen in de komende wereld, maar het zal hem niet perfectioneren. Perfectie voor de Noachied vereist meer, maar als je dit minimum doet, krijg je deel aan de Eeuwigheid; het is nog steeds onvolmaakt en een verspilling van iemands leven om niet meer na te streven, zoals het doen van liefdevolle vriendelijkheid voor anderen, gemene spraak vermijden, enz. enz. Een leven zonder gebed is ook nauwelijks volmaakt. Hoewel dit geen dingen zijn die een Noachied verplicht moet doen. Het is echter belangrijk voor Noachieden om te werken aan zelf-perfectie, wat zowel hem als de mensheid ten goede komt.

 

Straf in de Noachidische Wetten

Velen zijn geschokt als ze voor het eerst de Noachidische wetten bestuderen en vernemen dat voor elke overtreding van de Noachidische Wetten de Noachied met de dood wordt gestraft.7 Twee andere factoren maken dit moeilijk te geloven. Dit is niet zo voor het Joodse volk.

Dit is mogelijk de moeilijkste kwestie om overheen te komen. Het is ook de kwestie die de meeste kritiek oplevert tegen de Noachidische Wetten en degenen die ernaar leven. Diefstal wordt in onze samenleving bijvoorbeeld niet als een doodstraf beschouwd. Evenmin lijkt dat het geval te zijn in de Joodse wereld. Hoewel, op sommige plaatsen verkrachting echter met de dood wordt bestraft, en verkrachting eigenlijk “diefstal” is; net als ontvoering.8

Het is belangrijk bij het worstelen met een kwestie in het jodendom en in het bijzonder in Halacha om de visie van God als geheel te beschouwen en niet in fragmentarische vorm. Er zijn verschillende gevallen in de Tora waarin het lijkt alsof we een overdreven hard gebod van God zien. De opstandige zoon in de Tora is bijvoorbeeld iemand die wordt geëxecuteerd omdat hij tegen zijn ouders in opstand is gekomen. Veel ouders zijn geschokt door dit idee om hun eigen “rebellerende” kinderen te erkennen. In de geest van velen worden ze getroffen door de gruwel hun kinderen ter dood te brengen voor zoiets natuurlijks als tienerangst.9

 

Gerechtigheid

Gerechtigheid moet de basis zijn van elke wet. Het is de basis van de schepping zelf. De “wetten” van de natuurlijke wereld zijn gemaakt om de dingen in de schepping te laten functioneren. Als er geen wetten zijn, is er geen realiteit. Zonder een bepaalde manier van werken zou enige kennis onmogelijk zijn.

Menselijke relaties zouden niet kunnen bestaan als er geen wet was. De wet is een verklaring van hoe we ons ten opzichte van elkaar behoren te gedragen. Dit is waar, of het nu gaat om een relatie tussen mens en mens of tussen mens en God.

 

Barmhartigheid

Barmhartigheid is het element dat rechtvaardigheid ervan weerhoudt het universum te verslinden. Absolute gerechtigheid heeft geen plaats voor onvolmaakte mensen. Barmhartigheid tempert gerechtigheid. Alleen door gerechtigheid en barmhartigheid te combineren, kunnen mensen rechtbanken hebben die echt rechtvaardig zijn.

 

Gerechtigheid, barmhartigheid en de Noachidische Wetten

De Tora van Israël was nooit bedoeld als een onderdrukkend instrument. In feite is het doel er altijd van geweest om het individu te perfectioneren en een wereld te creëren waarin mensen in broederschap met elkaar samenwerken. Uitdagingen van deze bewering is de ogenschijnlijke hardheid van de Noachidische wetten. Het ontbreken van minimumbedragen en de automatische doodstraf van elk van de Wetten moedigen bij sommigen een perspectief van onrechtvaardigheid aan tegenover de Tora.

Zoals we zien in de Tora-wetten van het Joodse volk, is God zowel rechtvaardig als genadig. Het doel van de rechtbanken is om een kracht ten goede te zijn. Hun primaire focus is om leraren van de Wet te zijn, geen scherprechters.

Zelfs onder het Noachidische-systeem is het bijna onmogelijk om tot een veroordeling ter dood te komen. Hoe vaak kunnen we zelfs maar één ooggetuige vinden van een misdaad? Het doel van bestraffing in de Tora is om mensen de angst voor Hashem bij te brengen. Dergelijke straffen worden echter zelden uitgevoerd. Een Sanhedrin dat in 70 jaar één persoon doodt, wordt een “bloed” Sanhedrin genoemd.

Hashem wil dat we zo leven dat we ons van de zonde kunnen afkeren en dicht tot hem kunnen naderen. Een persoon die dood is, kan niet langer Hashem dienen. Voor degenen die nog steeds het gevoel hebben dat de straf voor de overtredingen van Noachieden wreed en bloeddorstig is, laat ze komen met specifieke voorbeelden van wreedheid en bloeddorstigheid binnen de Orthodoxe Joodse gemeenschappen (als gevolg van hun Tora). Zulke voorbeelden zullen ze nooit vinden.

 

Gevolgtrekking

De Noachidische wetten zijn de norm geweest waarnaar God de mensheid heeft beoordeeld sinds Hij ons voor het eerst schiep. Het is volgens die maatstaf dat naties opstaan en vallen, hun beloning en straf zijn gebaseerd op hun aanvaarding of verwerping van die wetten.

In onze wereld waarin verwarring over de complexiteit van religie ons ervan weerhoudt een relatie met God en onze medemensen te krijgen. Is het geruststellend om te weten dat Gods plan voor ons ongecompliceerd is en dat Hij Zijn Tora en Zijn wetten heeft uiteengezet die richting geven aan en volmaaktheid, vrede en eenheid bewerkstellingen voor alle mensen.10

 

Voetnoten:

 1. Rambam, Hilchot Melachim U’Milchamoteihem 9: 1 (Moznaim Publishing Corporation. New York / Jerusalem) 1987 Alle verwijzingen naar Hilchot Melachim zijn rechtstreeks uit deze versie overgenomen, tenzij anders aangegeven.
 2. ibid.
 3. Hilchot Melachim 8: 10-11
 4. Hilchot Melachim 9: 1
 5. Dit zou zelfs waar zijn als er een onafhankelijke traditie uit de Joodse traditie van de wetten van Noach zou bestaan. Een dergelijke traditie bestaat echter niet. We kennen alleen de verplichting en de Noachidische wetten vanwege Joodse mondelinge tradities.
 6. Exodus 34:10, Deuteronomium 4:34
 7. Hilchot Melachim U’Milchamot 9:12
 8. Hilchot Melachim U’Milchamot 10: 5 en het executiemiddel is altijd onthoofding “behalve in gevallen waarin hij heeft geslapen met de vrouw van een Jood of een verloofde maagd (ibid).”
 9. Natuurlijk zijn de omstandigheden waaronder een kind ter dood kan worden gebracht wegens overtreding van deze wet zo beperkt dat tot dusverre nog niemand ervoor ter dood is gebracht.

10 “Zijn wegen zijn aangename wegen en al zijn wegen zijn vrede (Spreuken 3:17).”

 

1.1. Wat is Tora?

Wanneer het woord Tora wordt gebruikt, kan het op verschillende manieren worden begrepen. Deze verschillende betekenissen zorgen vaak voor enige verwarring. De verwarring verdwijnt naarmate men beter begrijpt wat er met de Tora wordt bedoeld en wanneer en hoe deze verschillende betekenissen moeten worden toegepast. Als we over Tora spreken, kunnen we het op verschillende manieren bedoelen. De eerste manier verwijst specifiek naar de eerste vijf boeken van Moshe Rabbenu (Mozes onze Leraar) —Bereshieth tot en met Dewariem (Genesis tot en met Deuteronomium).

Een andere manier is om over de Mondelinge Tora te spreken. Bij de berg Sinaï gaf God aan de kinderen van Israël twee Tora’s, een Geschreven Tora en een Mondelinge Tora. Hoewel de geschreven Tora het Joodse volk vertelt wat ze moeten doen; is het vaak onduidelijk hoe ze het moeten doen. Een deel van de moeilijkheid over hoe iets gedaan moet worden, is dat de betekenis van de woorden niet wordt begrepen. Wanneer de Tora zegt: “… de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; daarin zult gij geen arbeid verrichten.”1 Komt onmiddellijk de vraag op: wat betekent het woord arbeid, wat is het, hoe definiëren we het om dit gebod niet te overtreden? De basistaak van de mondelinge wet was daarom het overbrengen van de betekenis van woorden.”2 Alleen met behulp van de Talmoed, een document dat kan teruggrijpen door de veranderende tradities van de tijd, is het Joodse volk in staat om het woord “arbeid” in zijn oorspronkelijke betekenis, de betekenis die bestond bij de berg Sinaï te begrijpen. Daarom kan de Jood met zekerheid weten welke activiteiten verboden zijn. Degenen die deze kennis niet bezitten, worden gedwongen om hun eigen mondelinge wet op te stellen om te bepalen wat als arbeid wordt beschouwd, zoals die in de bewegingen van de Zevende-dag Adventisten en Karaïeten, en deze wet vervolgens te houden in overeenstemming met hun huidige culturele begrip van arbeid, en niet volgens de werkelijke betekenis van het woord.

Hoewel velen zouden beweren dat de mondelinge Tora een uitvinding van de Rabbijnen is. Iedereen die daadwerkelijk de Tora probeert te houden, wordt op de een of andere manier gedwongen om zijn eigen mondelinge wet te creëren. Zelfs groepen zoals de Karaïeten, Joden die beweren dat alleen de geschreven Tora van God is, worden gedwongen hun eigen mondelinge traditie te verzinnen. Het is dus duidelijk dat de aanspraak van het Joodse volk op een mondelinge Tora niet ongegrond of onredelijk is. Deze Mondelinge Tora is net zo belangrijk voor niet-Joden als voor het Joodse volk, aangezien het de Mondelinge Tora is die ons specifiek vertelt over de Noachidische wetten en alle benodigde details daarvan.

We zouden ook kunnen zeggen dat we Tora bestuderen als we een van de andere delen van de Tenach, Tora, profeten en geschriften bestuderen; deze drie secties bevatten datgene wat veel mensen het “Oude Testament” noemen, een theologisch geladen woord dat de Tenach een “oude hoed” laat lijken. Dit is de reden waarom degenen die in één lijn zijn met het jodendom doorgaans op de niet-beledigende en nauwkeurigere manier verwijzen naar de Hebreeuwse Geschriften. De Hebreeuwse Geschriften zijn samengesteld uit de Tora (onderwijs), Nevaiem (profeten) en de Ketuviem (geschriften). Samen worden deze woorden aangeduid als de TaNa ”Kh, we komen tot het woord TaNa” Kh door de eerste letters van elk van de woorden samen te voegen en daarom hebben we TaNa ”Kh of Tanak of Tanach. Er zijn verschillende manieren om het te schrijven. De Nevaiem (profeten) en de Chituviim (geschriften) kunnen ook samen worden genoemd om het te scheiden van de Tora. De profeten en geschriften zonder de Tora worden de Na ”kh genoemd. Wanneer iemand Tenach studeert, bestuderen ze Tora. Dit komt doordat de Tenach ons of voorbeelden of verklaringen geeft van hoe de Tora in acties wordt omgezet. Daarom kan alles wat in de Nach (profeten en geschriften) is geschreven, niet in tegenspraak zijn met of iets nieuws toevoegen aan de Tora. De Tenach helpt de student van de Noachidische wetten. Elk van de Noachidische wetten bevindt zich ergens daarin, wat ons helpt te weten hoe we ze beter kunnen toepassen. Het laat ook de gevolgen zien als men ongehoorzaam is aan deze wetten, evenals de beloning voor gehoorzaamheid.3 Sterker nog, vaak maakt Nach de mensen warm en geïnspireerd om tot actie over te gaan.

De laatste manier waarmee Tora bedoeld wordt, is om te verwijzen naar alles dat helpt om ons begrip van Gods Tora uit te breiden. Of we nu astronomie of natuurkunde studeren, of zelfs filosofie, als deze studie bedoeld is om ons te helpen bij het begrijpen en waarderen van de Tora, wordt dat ook het bestuderen van de Tora genoemd.

Zoals we zien, wordt Tora op vier manieren bedoeld. Het is bedoeld als geschreven Tora, mondelinge Tora, Nach, en tenslotte als seculiere zaken die zijn bestudeerd om de Tora te begrijpen. Deze duidelijkheid over het gebruik van het woord Tora zal de Tora-student helpen bij toekomstige studies. Bij het lezen van het woord Tora is het belangrijk om te bepalen welke van deze definities wordt bedoeld.

Voetnoten:

 1. Exodus 20:10
 2. Steinsaltz, 11
 3. Het boek Jona laat ons zien hoe bekering een slecht decreet kan vernietigen. De stad Ninevé was een niet-joodse stad. Nebukadnezar werd in het boek Daniël als straf voor zijn daden in een wild dier veranderd; hij was echter in staat om dit decreet een tijdlang uit te stellen door aan liefdadigheid te geven.

1.2. Wat is Halacha? (Wet)

In tegenstelling tot de term Tora wordt halacha maar op één manier begrepen. We bedoelen de wet of letterlijk gezegd “de weg om te gaan”. Halacha is de wet die ons vertelt hoe we ons onder bepaalde omstandigheden behoren te gedragen. Het vertelt ons wat we wel en niet moeten doen.

Hoewel de zeven Noachidische wetten verboden1 zijn, d.w.z. negatieve geboden, is er een aspect, hoewel niet vereist, maar aanbevolen dat, indien nageleefd, het individu zal vervolmaken. Mensen onthouden zich van veel van de verboden van de Zeven Noachidische wetten om andere redenen dan omdat ze verplicht zijn. Sommige van die redenen kunnen zijn: angst voor sociale reactie, gewoonte, overheidsbeleid of omdat het filosofisch zinvol is. Deze onthouding is goed omdat het de samenleving op orde houdt. Maar onthouding alleen vervolmaakt het individu niet, noch maakt dat iemand een betere dienstknecht van God.

Het is daarom dat iemand die zichzelf perfectioneert, de andere kant van elk van de wetten in overweging worden genomen. Iemand die geen andere goden aanbidt, heeft zich volledig gehouden aan het verbod op afgoderij. Ze zijn echter niet dichter tot God gekomen. Alleen als zowel onthouding van afgoderij als een actieve aanbidding van God door de Noachied wordt uitgevoerd, is hij in staat om de perfectionerende voordelen van Tora te oogsten en dichter tot God te naderen.

Voetnoot

 1. De wet om rechtbanken in te stellen is in feite zowel positief als negatief. “Richt gerechtshoven op” is het positieve aspect en “bederf geen gerechtigheid” is het negatieve aspect.

1.3. Afgodsdienst

Wat is afgodsdienst.

De eerste Noachidische wet is het verbod op afgoderij. Als we de verbod dat het meest fundamenteel is in de Tora zouden boven aan de lijst zouden moeten zetten, dan is dat het verbod tegen afgoderij. Net zoals Gods bestaan een essentieel axioma van de Tora is, dat Hij Eén is, is net zo essentieel. Hoewel Gods bestaan niet echt wordt behandeld in de Tora (omdat het wordt aangenomen), dat Hij één is wel. Zijn eenheid wordt in de Tora voornamelijk behandeld omdat het zo is zo vaak verkeerd begrepen wordt door mensen of volledig verdraaid.1

Wanneer we ernaar streven iets te begrijpen van wat we zijn, wat proberen we dan in wezen te begrijpen? Als we een werk lezen, wat wil de auteur dan communiceren? De boodschap van de Tora lijkt niet duidelijker te kunnen zijn. Er is één God. Volgens de Rambam, Rabbi Moses Ben Maimon, “Want het is het hoofddoel van de Wet en de as waarom hij draait, om deze meningen uit het hart van de mens te wissen en het bestaan van afgoderij onmogelijk te maken.”2

Dit is niet alleen een God van een bepaald volk, Israël, maar de God van de hele mensheid. In feite zou het doel van allen de vernietiging van afgoderij moeten zijn. Zo zegt de Rambam: “de feitelijke afschaffing van afgoderij wordt uitgedrukt in de volgende passage: ’Gij zult vernietigen hun altaren, en hun bossen in vuur verbranden ’(Deut. vii. 5),’ en gij zult hun naam vernietigen, ’enz. (xii. 3). Deze twee dingen worden vaak herhaald; zij vormen het voornaamste en eerste doel van de hele Wet, zoals onze wijzen ons duidelijk vertelden in hun traditionele taal uitleg van de woorden ’alles wat God u geboden heeft door de hand van Mozes’ (Num. xv. 23); want ze zeggen: ‘Daarom leren we dat degenen die afgoderij volgen als het ware hun gehechtheid [waarschijnlijk een te mooi woord voor de algemene lezer] aan de hele wet ontkennen, en degenen die afgoderij afwijzen, volgen als het ware de hele wet. ‘(B.T. Kidd, 40a) Let op.”3 In wezen leert de Hebreeuwse Geschriften ons dat God één is en niets anders mag aanbeden worden, zelfs niet als tussenpersoon tussen ons en de Ene God.

Gods eenheid wordt in drie delen begrepen. Ten eerste is God alleen. Ten tweede is God niet-lichamelijk (niet fysiek). Ten slotte heeft God een unieke identiteit. Elk van deze onderdelen moet afzonderlijk worden onderzocht.

God is alleen.

De Ramchal, Rabbi Moshe Chayim Luzzatto, legde in zijn “The Way of God” uit: “Het is onmogelijk dat er meer dan één wezen bestaat wiens bestaan intrinsiek noodzakelijk is. Slechts één wezen kan mogelijk bestaan met deze noodzakelijk perfecte essentie, en daarom is de enige reden waarom alle andere dingen de mogelijkheid hebben om te bestaan, dat God wil dat ze bestaan. Alle andere dingen zijn daarom van Hem afhankelijk en hebben geen intrinsiek bestaan ”(Ramchal, 35).4

In zijn werk vat de Ramchal deze belangrijke argumenten samen om ons een hanteerbaar kader te geven waarbinnen we bepaalde dingen over God kunnen begrijpen. Deze dingen zijn noodzakelijk bij een zoektocht naar waarheid – met name in religie. De Ramchal heeft het kernbegrip van het jodendom heel mooi uitgedrukt. God is de unieke Ene, Zijn bestaan is noodzakelijk, want zonder dit zou niets anders kunnen bestaan.5

Sommigen, zoals hindoes, gaan uit van een eeuwige en niet-geschapen Wereld die door een ander ‘geboren’ is; dit is niet onlogisch, maar begint met geheel andere aannames die problematisch zijn, aangezien het “objectief” lijkt dat het heelal niet eeuwig is maar een begin heeft.

God is niet-lichamelijk

In de geschiedenis van het monotheïsme, die begon met Adam en tot op de dag van vandaag voortduurt, begint het begin van dwaling vaak door een of ander soort fysiek bestaan aan God toe te schrijven. Zulke fouten zijn vaak het resultaat van misverstanden van passages in de Tora waarin dingen instaan zoals God ziet, staat of weet.

Soms moesten de leraren van Israël deze misverstanden corrigeren. De Rambam in “The Guide for the Perplexed” behandelt deze kwestie in detail. Volgens de Rambam: “We hebben in een van de hoofdstukken van deze verhandeling verklaard dat er een groot verschil is tussen het bestaan van iets zichtbaar maken en de ware essentie ervan demonstreren.”6 Het feit dat God bestond en zijn essentie, wat Hij is, worden vaak verward met fysieke lichamen, aangezien: “Dat God bestaat werd daarom aan gewone mensen getoond door middel van vergelijkingen die uit fysieke lichamen werden gehaald; dat Hij leeft volgens een vergelijking die aan de beweging ontleend is, omdat gewone mensen alleen het lichaam als volledig, waarachtig en ongetwijfeld bestaand beschouwen; dat wat met een lichaam is verbonden maar zelf geen lichaam is, hoewel wordt aangenomen dat het bestaat, heeft een lagere bestaansgraad omdat het voor het bestaan afhankelijk is van het lichaam. Dat echter, dat zelf noch een lichaam, noch een kracht in een lichaam is, bestaat niet volgens de eerste opvattingen van de mens, en is bovenal uitgesloten van het scala aan verbeeldingskracht. ” en hij vervolgt: “… De waarneming door de zintuigen, vooral door te horen en te zien, is het best bekend aan ons; we hebben geen idee of gedachte van enige andere manier van communiceren tussen de ziel van de ene persoon en die van een ander dan door middel van spreken, d.w.z. door het geluid dat wordt voortgebracht door de lippen, de tong en de andere spraakorganen. Als we daarom geïnformeerd moeten worden dat God kennis van dingen heeft, en dat Hij communiceert met de Profeten die het aan ons overbrengen, vertegenwoordigen zij Hem aan ons als ziende en horen, d.w.z. als het waarnemen en kennen van die dingen die kunnen worden gezien of gehoord. Ze vertegenwoordigen Hem voor ons als spreker, d.w.z. dat mededelingen van Hem de Profeten bereikt; dat moet worden begrepen met de term “profetie”, zoals volledig zal worden uitgelegd. “7

De betekenis van de Rambam is dat, aangezien mensen beperkt zijn in hun kennis van het bestaan, omdat we alleen kennis hebben en uitdrukken via onze zintuigen. Mensen begrijpen de stijlfiguren in de Tenach over God vaak verkeerd. Daarom, als we zeggen dat God tot een profeet sprak, wordt door de meeste mensen vaak begrepen dat God tot die profeet sprak via dezelfde communicatiemiddelen die we gebruiken om met andere mensen te communiceren. Dit is een van de oorzaken van afgoderij – het ten onrechte toeschrijven van menselijke activiteiten aan God. Daarom zal de term ‘profetie’ worden uitgelegd, later in het boek van Rambam “The Guide for the Perplexed”, om duidelijk te maken wat wordt bedoeld met communicatie tussen God en een profeet.8

God heeft een unieke identiteit.

Geen enkele andere religie kan de aanspraken op uniciteit maken die de God van Israël kan maken. Deze unieke identiteit is absoluut noodzakelijk om de ware God te kennen. Ondanks dat er religies zijn die beweerden dat ze, op de een of andere manier, dienaren zijn van dezelfde God als degene die door het Joodse volk wordt beleden, kunnen ze er niet aan ontkomen dat God voor Zichzelf een unieke identiteit heeft gevestigd. Deze identiteit is intrinsiek verbonden met de ervaringen van de Exodus en Sinaï. Niet alleen dat, maar God is de God van de kinderen van Israël. Hoewel Hij de God van de hele mensheid is, identificeert God Zichzelf met Israël, aangezien Hij aan hen Zijn Tora gaf.

Het is door deze Tora, zoals hierboven gezegd, dat alle volkeren zegen en kennis verwerven van God. Iedereen die beweert dat hun god dezelfde is als de God van de openbaring bij Sinaï, maar dat deze god niet bekend was bij de kinderen van Israël op de Sinaï, of dat deze god een ander volk heeft uitverkoren, of dat er niets heiligs is aan de Tora of dat de Tora van vandaag niet dezelfde is als de Tora van gisteren, of beweert dat het niet zo is noodzakelijk om de Tora in acht te nemen, dan dient deze persoon niet dezelfde God als het Joodse volk, en heeft iets wezenlijks over God verkeerd begrepen.9

Andere “goden”

God richt zich tot het volk van Israël over de kwestie van de andere goden, die de volkeren voor zichzelf hebben geschapen. God maakt duidelijk dat Zijn eenheid absoluut is. Geen van de goden van de volkeren10 kan ook maar iets beweren dat God kan. Niet alleen dat, God maakt een sterkere bewering, dat de andere “goden” helemaal niet echt zijn, maar alleen maar afbeeldingen van de uitvinding van mensen.

De universele God

Het is een vergissing te denken dat God de God is van slechts één bepaald volk. Dat was de claim van de heidense samenlevingen. Elk volk en elke cultuur bezat zijn goden. Men zag de krachten van deze goden stijgen en dalen met die van hun volk. Typisch leidde het falen van een god om zijn mensen te beschermen tegen de tegenslagen van oorlog ertoe dat de mensen hun god verlieten en die van hun overwinnaar dienden. Als er maar één God is, dan moet Hij de God zijn van niet slechts één volk; maar van alle mensen. God herinnert ons er voortdurend aan, door de Schrift heen, dat de volkeren niet zijn vergeten. Ze maken net zo goed deel uit van Zijn plan als Israël. De rabbijnen leren dat de wereld is geschapen voor de joden zodat ze Tora konden ontvangen, maar het Joodse volk werd geschapen zodat ze die Tora naar de wereld konden brengen.11

Voetnoten:

 1. Hilchot Avodah Zarah V’Hakot HaGoiim 1:1
 2. Rambam, Moreh Nevuchim (“Guide for the Perplexed”). (Dover Publications, Inc. New York) 1956. Alle citaten komen uit deze editie van Moreh Nevuchim tenzij anders vermeld.
 3. Moreh Nevuchim. 320
 4. Derech Hashem (“The Way of God”)
 5. De volgende verzen laten zien dat God alleen is. Deuteronomy 4:35, 39; 32:39; I Samuel 2:2; II Kings 19:19; Isaiah 43:10-11; 44:6-8; 44:24; 45:5-6; 45:21-22; 46:5; 46:9; 48:11; Malachi 2:10; and Nehemiah 9:6
 6. Moreh Nevuchim. 59
 7. Moreh Nevuchim. 60
 8. De volgende verzen laten zien dat God geen fysiek wezen is. Num. 23:19; Deutr. 4:11-12; 5:23 I Kings 8:27
 9. Bestudeer de volgende verzen over de unieke identiteit van God.

De God van Exodus en Sinai: Exodus 20:2-3; I Kings 8:60; II Kings 19:19; Isaiah 40:18; Isaiah 44:6-8; 44:24; Hosea 13:4; Joel 2:27; Malachi 2:10; Nehemiah 9:6 The God of Avraham, Isaac, and Jacob: Gen. 17:9; 26:3, 24; 28:13; 32:9; Exodus 3:6; 15- 16; 4:5; 33:1 Lev. 26:42; Num. 32:11; Deut. 1:8; 6:10; 9:5, 27; 29:13; 30:20; 34:4; I Kings 18:36; 2 Kings 13:23; I Chr. 1:28; 16:16; 29:18; 2 Chr. 20:7; 30:6; Ps. 47:9; 81:4; 105:6, 9, 42; Is. 29:22, 41:8, 51:2The God that gave the Torah: Deut. 4:5-8; 10:12-13; Ps. 81:4 The Holiness of the Torah: Psalm 19:8-9 (7-8); 119:44, 72, 97, 155, 163, 165 De Eeuwigheid van de Tora: Deut. 29:28 (29); Psalm 111:7-8; Ezekiel 11:19- 20

 1. De volgende verzen markeren de verschillen tussen God en de goden van de volkeren. Deutr. 6:14; I Samuel 2:2; Jes. 40:18; 40:25; 40:25; 43:10-11; 44:6-8; 46:5; Mal. 2:10; Psalm 81:8-9; I Kron. 17:20

11. Neem de volgende verzen door: I Kings 8:50; II Kings 19:19; Isaiah 45:21-22; Malachi 2:10

1.4. De Naam zegenen - Godslastering

Een van de Wetten die niet begrepen wordt in de niet-Tora-wereld is het verbod op het “zegenen”1 van de Naam. In Sanhedrin 56a beschrijft de Talmoed de gerechtelijke procedure tegen een persoon die “de naam zegent”. Tijdens het proces wordt de hoofdgetuige gevraagd om de rechtbank te vertellen wat er werd gezegd door middel van een eufemisme “moge Yosi Yosi slaan”. Zodra dit is gebeurd, wordt de rechtbank ontheven en blijven alleen de rechters en de getuigen over. De hoofdgetuige wordt gevraagd de rechtbank precies te vertellen wat de persoon in kwestie heeft gezegd zonder het eufemisme, en in plaats daarvan de naam van God te gebruiken. Zodra dit is gebeurd, zullen de andere getuigen zeggen: “Ik heb ook hetzelfde gehoord als hij.”

De straf voor “de naam van God zegenen” is de doodstraf. Als het gaat om een Joodse persoon zal deze worden geëxecuteerd door middel van steniging. In het geval van de niet-Jood wordt hij altijd geëxecuteerd door middel van onthoofding; 2 wat wordt beschouwd als een snellere en minder pijnlijke dood dan de dood door steniging.

Heel vaak wordt dit Verbod verward met het verbod in Shemoth 20:73 om valselijk te zweren bij Gods naam. Valselijk zweren bij Gods naam is heel anders, maar houdt wel verband met het gebruik van Gods naam om Hem te “zegenen”.


Voetnoten:

 1. In de Talmoedische literatuur (Sanhedrin 56a) en de Mishnah Torah (Avodah Zarah 2: 7, Hilchot Melachim 9: 3) en andere werken; wordt de term “de naam zegenen” als eufemistisch gebruikt om de naam van God te vervloeken.
 2. Dit komt doordat de enige plaats waar doodstraffen worden genoemd met betrekking tot niet-Joden Bereshieth 9: 6 is. Daar wordt ons verteld: “Wie het bloed van de mens vergiet, door de mens zal zijn bloed vergoten worden …”, wat betekent dat ons wordt verteld dat om iemand ter dood te brengen, zijn bloed vergoten moet worden. De enige doodstraf die in de Tora wordt genoemd waarbij bloed wordt vergoten, is onthoofding. De Tora beschrijft andere doodstraffen voor Joden. Onthoofding zou de minst pijnlijke doodstraf zijn.

3. Exodus 20: 7, het verbod om vals te zweren bij Gods naam is een van de Tien Geboden.

1.5. Moord

Moord is de meest verwoestende misdaad die de ene persoon tegen de ander kan plegen. Het effect van deze misdaad is permanent en voor de boeteling kan alleen zijn of haar eigen dood deze vlek op de menselijke ziel gedeeltelijk wegnemen.

Vanuit het standpunt van de moderne wereld is het niet altijd duidelijk wat als moord moet worden gekenmerkt. Een deel van het probleem is de veel voorkomende verkeerde vertaling van je zult niet “doden”, wat algemener is dan “moord”. Dit leidt tot pacifisme, evenals het verbod op doodstraffen, wat zeker niet deugdelijk is vanuit het Tora-standpunt, dit misverstand maakt deel uit van de verwarring over wat moord inhoudt.

Hoewel het duidelijk is dat moord een groot kwaad is, ongeacht vanuit welk perspectief je komt, zal jouw perspectief bepalen wat wel en niet moord is. Moord is even relatief als stijl zonder Goddelijke openbaring. Antropologen erkennen morele relativiteit in kannibalistische culturen waar het eten van leden van concurrerende stammen niet als moord wordt beschouwd, maar het eten van leden van de eigen stam wel.

Moreel relativisme heeft een kwestie aan de oppervlakte gebracht die door de Wijzen van Israël worden erkend. De menselijke rede, hoewel een krachtig instrument, onthult uit zichzelf geen absolute morele waarheden. Alleen Goddelijke openbaring kan absolute morele waarheid bevestigen. De uitzondering daarop zijn de eerste twee van de tien geboden: dat God bestaat, en Zijn eenheid – waarvan de Rambam beweert dat dit de enige twee geboden zijn die de menselijke rede, zonder hulp van openbaring, op eigen kracht kan leren.1

Hoewel het lijkt alsof dit niet klopt, omdat het heel natuurlijk is om te begrijpen wat moord betekent, moeten we echter wel beseffen dat we weten wat moord is, omdat onze cultuur op veel manieren is gevormd door de Tenach. We beginnen met algemeen correcte begrippen. Omdat onze cultuur echter steeds meer seculier wordt, is het definiëren van moord buiten de Tenach om steeds populairder geworden.

De populariteit van seculier redeneren heeft geleid tot een dubbelzinnige definitie van moord. De ethische discussie over moord heeft veel vreemde wendingen genomen. Het meest opvallende van de debatten over de definitie van moord is afkomstig van het abortusfront (we zullen dat later in dit artikel bespreken). In wezen wordt “morele waarheid” bepaald door middel van het tellen van stemmen.

Toegegeven moet worden dat absolute morele waarheden alleen echt bekend zijn door openbaring. Alleen God kan ons vertellen wat goed en slecht is. We zien dat mensen in staat zijn om dingen door elkaar te halen – soms opzettelijk.2 De menselijke rede is niet in staat om de morele waarheid vast te stellen. We moeten voor leiding naar God opzien. Volgens het jodendom bestaat Gods leiding in een zeer praktische vorm: Halacha.

Moord versus doden

Er zijn twee primaire categorieën van dood veroorzaakt door mensen aan andere mensen. De eerste is doden en de andere is moord. Hoewel doden niet goed is, verschilt het van moord in die zin dat het niet het oordeel van het kwaad kent dat moord wel heeft. Bij het doden gaat het om zelfverdediging, bepaalde soorten van oorlogen en het executeren van criminelen. Bij moord is het de bedoeling om het leven van één mens te stelen om redenen die door God niet als aanvaardbaar worden erkend. Onder moord verstaan we abortus, euthanasie, iemand in gevaar brengen, enzovoort. Er zijn oorlogen waarbij het doden als moord wordt beschouwd en waarbij het niet eenvoudig als doden kan worden gezien zoals dat het geval zou zijn bij legitieme oorlogen.

De gruwelijkheid van moord dwingt ons om het in al zijn facetten te begrijpen. De controverse in onze wereld over wat wel en niet moord is, omringt ons. Onschuldigen laten sterven omdat we moorddaden niet correct erkennen, is verwerpelijk. Het is onze plicht om te begrijpen wat moord is.

Doden, hoewel niet goed, is soms nodig. We zullen een verscheidenheid aan categorieën van soorten van moord onderzoeken en we zullen leren waar doden “toegestaan” is en waar niet.

Oorlogstijd

Oorlog is misschien wel het beste voorbeeld van doden wat wellicht geen moord is. Oorlog is echter vaak ook een excuus voor moord. Doden in een oorlog is moreel verkeerd als het doel van die oorlog niet rechtvaardig is. Als het een greep is naar macht of geld of een andere onrechtvaardige reden, is doden in oorlog moord. Een oorlog is misschien rechtvaardig, maar individuen kunnen nog steeds daden van moord plegen. [hoewel dit OKÉ is tot een bepaalde grens, is het NIET duidelijk; het roept misschien evenveel vragen op als het beantwoordt.]

Zelfverdediging

Als een persoon wordt aangevallen, heeft hij het volste recht om zichzelf te beschermen. Maar alleen omdat een persoon wordt aangevallen, heeft hij nog niet de volledige vrijheid om zijn aanvaller te doden. Zelfs als het de bedoeling van de aanvaller was om zijn slachtoffer te doden, opent dit niet de deur naar het doden van de aanvaller als je de aanvaller kunt stoppen door een van zijn ledematen te verwonden, dan moet hij op die manier worden gestopt. Als er geen alternatief is, mag je doden om je eigen leven of dat van iemand anders te beschermen.

Abortus

Abortus is tegenwoordig de meest controversiële kwestie in Amerika. Genomineerden van het Hooggerechtshof worden over deze kwestie ondervraagd. Op universiteitscampussen in het hele land nemen studenten deel aan debatten over dit onderwerp. Waarschijnlijk het moeilijkste aspect van het debat is dat het erg emotioneel is – voor zowel voor- als tegenstanders.

Leden van het pro-abortus kamp beweren dat de kwestie draait om het recht van vrouwen om te kiezen. Ze geven verschillende redenen aan waarom het recht van de vrouw om te kiezen groter is dan het recht van het kind om te leven. De vraag komt neer op een ethische vraag. Dit is een van de redenen waarom er zoveel energie is gericht op de vraag of een kind in de moederschoot al dan niet een mens is.

Er zijn verschillende suggesties gedaan om te bepalen of het kind recht op leven heeft of dat het niet meer is dan een verzameling pre-menselijk weefsel dat kan worden vernietigd, net zoals het eigeel van een ei nog geen kip is.

Zonder openbaring staat de vraag wanneer het menselijk leven begint ter discussie.3 We kunnen zeker bepalen wanneer het biologische leven begint – en dat is bijna onmiddellijk. Of de biologische massa van het weefsel al dan niet menselijk is, is waarschijnlijk een vraag die de wetenschap niet kan beantwoorden, en is afhankelijk van wat wordt bedoeld met ‘mens’.

Het ethische debat aangaan over het menselijk leven, de foetus en wat moord is, is een complexe kwestie. Wanneer we dit argument vanuit een menselijk perspectief zonder openbaring bespreken, kan het antwoord op de vraag ethisch alle kanten op gaan. Ethiek die niet op God is gebaseerd, is geen ethiek, het is gewoonte en etiquette. De geseculariseerde ethiek is net zo onvoorspelbaar en veranderlijk als populaire rages in muziek en samenleving.

De vraag die ons moet bezighouden is: wat is Gods mening over deze kwestie? Alleen door de vraag vanuit dit perspectief te benaderen, kunnen we hopen het ware antwoord op deze vraag te vinden.

Er zijn tijden dat abortus volgens de Halacha is toegestaan​​. Dat is wanneer het gaat om een kwestie van leven of dood. Als een vrouw op het punt staat te bevallen en het blijkt dat door het krijgen van het kind de moeder overlijdt, is zij tot abortus verplicht. Dit brengt ons bij een complex vraagstuk. Waarom wordt de moeder geboden een abortus te plegen versus het kind  geboren te laten worden? Hoe kunnen we beslissen welk leven waardevoller is? Shemoth4 geeft een scenario waarin een zwangere vrouw zich tussen twee mannen bevindt terwijl ze aan het vechten zijn. In het eerste scenario krijgt ze een miskraam en krijgt de dader een “boete”, maar in het tweede scenario wordt ze vermoord. Het tweede scenario wordt bestraft als een moordzaak, terwijl het eerste scenario wordt aangepakt door middel van geldelijke compensatie. Waarom het verschil? Een baby wordt voordat zijn hoofd het geboortekanaal verlaat, beschouwd als een potentieel leven. Om nog verder te gaan, het kind wordt beschouwd als het dijbeen van de vrouw, d.w.z. een deel van haar lichaam!

Dit is verbazingwekkend aangezien voorstanders van pro-abortus al lang dezelfde bewering hebben gedaan. Volgens hen is de baby als een deel van het lichaam van de vrouw en daarom mag ze ermee doen wat ze wil! Het is interessant dat zowel de Joodse Wet als de pro-abortus voorstanders op hetzelfde punt beginnen (dat de baby is als het lichaam van de vrouw), maar ze komen tot twee heel verschillende conclusies.

Je zou je kunnen afvragen waarom de Wijzen van Israël niet concludeerden dat abortus oké was. Onthoud dat de baby de status heeft van potentieel leven.

De Wijzen trokken een heel andere conclusie omdat de Mondelinge Thora duidelijk is over deze kwestie. Als een baby is als een deel van het lichaam van de vrouw (haar dij), hoe zouden de meeste mensen reageren als een van hun ledematen wordt afgesneden? In werkelijkheid zal alleen een situatie van leven of dood ertoe leiden dat mensen ervoor kiezen een ledemaat af te snijden. Hoewel er sommigen zijn die zelfs de dood riskeren in plaats van een ledemaat te scheiden!

Meer nog, de baby is nog steeds een potentieel leven. Als iemand de verwijdering van hun ledemaat gaat verdedigen, waar ze best zonder mee kunnen leven, lijkt het er nog meer op dat ze het kind dat in de baarmoeder groeit, zouden verdedigen.

Pas wanneer het (potentiële) leven van de baby het (werkelijke) leven van de moeder bedreigt, wordt een abortus een acceptabele oplossing. Maar als het hoofd van de baby het geboortekanaal verlaat, leven de moeder en de baby allebei evenveel. Dat betekent dat de situatie dan wordt het ene leven tegenover het andere. Omdat het leven van de baby noch de moeder waardevoller is, mogen we niet het ene leven boven het andere kiezen.

Sommigen zouden beweren dat een Noachied nooit een abortus mag plegen, of het leven van de moeder nu in gevaar is of niet. Om deze bewering te verdedigen plaatsen ze een bepaald begrip van “rodef” of achtervolger (letterlijk iemand die een andere persoon probeert te vermoorden) als ondersteuning voor deze positie. Het lijkt duidelijk dat de benadering van de Thora van abortus lang niet zo zwart-wit is als bij christenen. We moeten echter inzien dat christenen (en moslims) op zijn minst aan de goede kant van de lijn staan.

Abortus is onder bepaalde omstandigheden een gruwelijke misdaad – het is moord. De abortuskwestie is zeer emotioneel, maar emotie neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Wat het wel doet, is een sympathieker en zorgzamer oor creëren voor onze medemens – of dat zou het in elk geval moeten doen.

Euthanasie

Lijden is voor velen van ons een van de moeilijkste dingen om te negeren. Het idee dat iemand moet lijden en dat dat op de een of andere manier God behaagt, is moeilijk te verkroppen. Er is geen andere kwestie die deze kwestie meer naar voren brengt dan euthanasie.

Euthanasie is een procedure waarbij we iemands leven beëindigen met het “excuus van genade”. Dit is een manier waarop het wordt gepresenteerd, hoewel het ook wordt gebruikt om het lijden (vaak economisch maar ook emotioneel) te verlichten van een gezin waarvan de dierbaren wegkwijnen in bed, comateus en nooit meer wakker kunnen worden.

Euthanasie is een ander zeer emotioneel onderwerp. In Amerika is het een onderwerp dat bijna net zo fel bediscussieerd wordt als abortus. Het verschilt echter enigszins van abortus doordat er vaak een keuze is bij de beslissing om een ​​leven te beëindigen. Meestal is het de beslissing van de persoon die lijdt om zijn leven te beëindigen. Als het argument “mijn lichaam mijn keuze” werkt voor abortus, dan werkt het zeker voor euthanasie.

Wat betreft degenen die deze beslissing niet konden nemen, was het in de handen van hun dierbaren die nu een zeer moeilijke beslissing moesten nemen. De morele verdediging voor hun actie “de persoon is beter af”, of zoals de moeder die abortus overweegt en die het oneerlijk vindt dat een dergelijke verantwoordelijkheid op hen wordt geworpen, vooral wanneer het lijkt dat ze economisch niet in staat zijn om deze last te dragen, het welzijn van het familielid staat voorop i.p.v. de persoon die ziek is. Geen van deze beredeneringen zijn in overeenstemming met de Tora.

Toestaan ​​dat een persoon in levensgevaar blijft

Volgens Hilchot Melachim5 is een persoon die een ander rechtstreeks in gevaar brengt, net zo schuldig aan moord als de opzettelijke moordenaar. Als iemand een ander in gevaar brengt als gevolg van een handeling, bijvoorbeeld een persoon die voor een gevaarlijk dier wordt vastgebonden of opgesloten, is het de persoon en niet het dier dat schuldig is aan het vermoorden van de persoon.

Voetnoten:

 1. Rambam, Guide for the Perplexed, p. 222
 2. “Wee degenen die kwaad *goed* noemen, en goed kwaad; die duisternis als licht stellen, en licht als duisternis; die bitter stellen voor zoet, en zoet voor bitter … ”(Jesaja 5:20).
 3. Zie voor meer informatie “Filosofie, rede en openbaring” – komt binnenkort
 4. De Mondelinge Traditie is heel duidelijk dat “Een niet-Jood die een mens doodt, zelfs een foetus in de schoot van zijn moeder, moet worden geëxecuteerd [als vergelding] voor zijn [dood]. Hilchot Melachim 9: 4.
 5. Exodus 21:22

1.7 Diefstal

Diefstal was de eerste zonde die in de Tora werd begaan toen Adam van de vrucht at. God specificeerde dat alles in de hof voor Adam beschikbaar was, behalve de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Diefstal is de meest voorkomende zonde die mensen tegen elkaar begaan. Het is ook een van de meest complexe Noachidische wetten.

Voor velen lijkt deze wet rudimentair; gemakkelijk te vermijden zelfs door een kind. Echter dat is niet waar, wat precies diefstal is, is een hele moeilijke kwestie. Het is een kwestie die door het Joodse volk tot in detail wordt behandeld.

Stelen is op veel verschillende manieren mogelijk. Als iemand pennen van kantoor pakt of op het werk achter de computer zit en Tetris speelt in plaats van te werken, stelen ze. Als iemand iets meeneemt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, is hij aan het stelen. 

Het is erg belangrijk voor Noachieden om de Noachidische wetten grondig te begrijpen om te voorkomen dat de verboden worden overtreden. Om dit te kunnen doen, moet men eerst de grenzen van wat een eigendom is begrijpen. Alleen dan is het mogelijk om te weten wanneer er iets is gestolen. Het is niet de bedoeling van dit document om expliciet details te geven over eigendom en diefstal, maar het is ons doel om een ​​basisinleiding te geven op deze kwestie.

 

Zaken

Elke dag in ons leven worden we constant geconfronteerd met de beslissing om te stelen of niet. De meest voorkomende manier waarop we deze uitdaging aangaan, is met onze zakelijke transacties. Deze transacties kunnen de vorm aannemen van zaken, werk en particuliere handel.

Wanneer handelaren met elkaar of met hun klanten te maken hebben, is het belangrijk dat hun transacties eerlijk zijn. Iedereen die minder geeft dan hij beloofde op het moment van verkoop of meer neemt dan waarvoor hij betaald heeft, pleegt diefstal.

De “ethische” technische details die door de meeste landen zijn toegestaan, zijn onaanvaardbaar door de standaard van de Tora. De Tora vereist dat we veeleisend zijn in onze zakelijke transacties. Misbruik van gelduitwisseling is het zekerste teken van een corrupte samenleving en wordt vaak beklaagd door de Bijbelse profeten.

 

Werknemers

Iemand die voor een ander werkt, is verplicht hard te werken en ervoor te zorgen dat de persoon die zijn diensten afneemt, het werk krijgt waarvoor hij betaald heeft. Een medewerker is verplicht om altijd aan het werk te zijn en persoonlijke zaken achter te laten voor na het werk. Als er een verwachting is dat de persoon aan het werk is, moet die persoon werken; anders stelen ze geld van hun werkgever. Het gebruik van internet en het gebruiken van printers om dingen af ​​te drukken voor eigen gebruik, wordt beschouwd als diefstal, tenzij dit onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst; waarin alle rechten van de werknemer moeten worden omschreven om het eigendom, de tijd enz. van de werkgever te gebruiken, als dat de bedoeling is. De werknemer steelt het papier, de toner, de tijd (die ze zouden moeten werken) en de elektriciteit die het kost om dingen af ​​te drukken van internet of computer. Indien het voor de werknemer noodzakelijk is deze voorwerpen voor eigen gebruik te gebruiken, dient hierover een afspraak te worden gemaakt met de werkgever, anders is een dergelijke activiteit verboden.

 

Werkgevers

Een werkgever is verplicht zijn werknemers tijdig te betalen. Anders stelen ze het loon van hun werknemer. Dit omvat het vergoeden van onkosten aan de werknemer (als dat in overeenstemming is met de servicevoorwaarden).

 

Eigendom van werk

Het lijkt misschien triviaal, maar het nemen van het bezit van een werkgever of een bedrijf waarvoor iemand werkt, is diefstal; pennen, notitieboekjes, nietmachines of iets anders dat tot het bedrijf behoort. Het gebruik van deze items wordt verondersteld voor het werk te zijn. Zelfs de diefstal van een enkel nietje is onaanvaardbaar aangezien er geen minimumhoeveelheden zijn voor Noachieden. Diefstal in elk bedrag is diefstal. Als er niet gestraft wordt in een aardse rechtbank, omdat er geen getuige is of als er geen rechtbank is die de zaak wil behandelen; zal het worden gestraft door de hemelse rechtbank.

 

Verloren voorwerpen

Iedereen is verplicht een verloren voorwerp terug te geven aan zijn vriend, als hij daartoe in staat is. Mensen verliezen voortdurend dingen, geld, portemonnees, mobiele telefoons enzovoort. Een rechtvaardige samenleving is er een die respect heeft voor de eigendommen van anderen. Het is ook belangrijk dat we iets teruggeven dat een ander verloren heeft, omdat we daardoor laten zien dat we de rechten van die persoon respecteren en zo onze eigen eigendomsrechten benadrukken en versterken.

 

Welke artikelen moeten we retourneren?

Het is duidelijk dat een item met de naam of het symbool van de persoon moet worden teruggegeven aan de eigenaar. Het maakt niet uit of de persoon rijk of arm is of dat de hoeveelheid of het verloren voorwerp klein of groot is. Het moet worden geretourneerd.

Als er geld wordt gevonden, is men ook verplicht om het geld bij de persoon te krijgen die het heeft verloren. Dit is moeilijker omdat er geen label of naam op zit die ons kan vertellen van wie het is. Mensen zijn zich echter altijd bewust van hun geld en de kennis van het ontbrekende bedrag is op zichzelf een teken van eigendom. In het geval van verloren geld, kan de eigenaar worden geïdentificeerd door zijn kennis over hoeveel die verloren is gegaan of andere tekenen.

Wanneer worden verloren voorwerpen eigenaarloos?

Een verloren voorwerp moet worden geretourneerd zolang de eigenaar van het onroerend goed het  niet opgegeven heeft om het terug te vinden. Als hij bijvoorbeeld aangeeft dat hij het item nooit zal terugkrijgen, wordt het object als eigenaarloos beschouwd.

Een object kan ook eigenaarloos worden als het verloren is gegaan op zee, in een meer of rivier, aangezien het onwaarschijnlijk is dat het ooit zal worden teruggevonden. De omstandigheid van het verlies van het object classificeert het automatisch als eigenaarloos.

 

 

1.8 Rechtbanken instellen

De samenleving functioneert alleen vanwege de rechtsorde. Er zijn twee soorten wetten, wetten die door de mens zijn geschapen en Wetten die door God zijn geschapen. Door mensen gecreëerde wetten kunnen goed, rechtvaardig en relevant zijn – ze kunnen ook wispelturig zijn. Het belang van de wet is zodanig dat het de gerechtigheid of slechtheid van een samenleving weerspiegelt. Sodom en Gomora gebruikten de wet als een middel om hun goddeloosheid uit te drukken en om de burgers en degenen die hun steden bezochten te onderdrukken. Het Israël wat de Tora respecteert wordt door de naties gemarkeerd als een wijs volk vanwege hun Wetten. De Noachidische Wetten in hun meest basale vorm zijn bedoeld om te voorkomen dat de wereld decadent wordt.

 

Halacha en het Joodse volk

Het Joodse volk heeft de verantwoordelijkheid om kennis van de Halacha aan Bnei Noach (kinderen van Noach) te onderwijzen, uit te leggen en helpen te verspreiden. Zij werden ingesteld als een “Koninkrijk van Priesters”, ze vormen het Priesterschap van de hele wereld en als zodanig hebben ze de verantwoordelijkheid om de hele wereld te dienen.

 

Rechtbanken van Justitie door de Noachieden

Noachieden hebben de verplichting om rechtbanken op te richten. Ze hebben ook de plicht om de Halacha te implementeren die is bepaald door het Sanhedrin van het Joodse volk. Het Sanhedrin heeft de verantwoordelijkheid om Halacha over de hele wereld te vestigen. Wat betekent het voor Noachieden om rechtbanken te hebben als het Sanhedrin Halacha instelt? Het betekent dat net zoals het Joodse volk lagere rechtbanken heeft, zo ook de Noachidische rechtbanken lagere rechtbanken zijn. Zaken van Halacha worden naar het Sanhedrin gebracht als het voor ons te moeilijk is om te beslissen. Het Sanhedrin is het Hooggerechtshof van de wereld. Noachidische rechtbanken kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren; maar wanneer zich een moeilijke kwestie voordoet, moet deze naar het Sanhedrin worden gebracht en wordt hun uitspraak Wet.

 

Noachidische rechters

Een Noachidische rechtersysteem impliceert Noachidische rechters. Zulke rechters moeten meesters zijn over Noachidische Halacha. Ze moeten Noachidische Halacha kunnen begrijpen, interpreteren en definiëren. Alleen als een kwestie te groot voor hen is, zullen ze het voorleggen aan het “Hooggerechtshof” van Noachidische Halacha – het Sanhedrin.

Een Noachidische rechter moet dezelfde kwaliteiten hebben als Joodse rechters. Noachidische rechters moeten eerlijk zijn en niet neigen naar de rijken of de armen; zij moeten zelf oprechte individuen zijn die volgens de Noachidische Wetten leven, rijk zijn aan kennis van Tora en vooral moeten zij de vrees voor de hemel bezitten.

 

 

Rechtbanken

Een Noachidische rechtbank vereist slechts één rechter om een ​​oordeel te vellen. Zelfs in het geval van een halsmisdaad. Een Noachidische rechtbank kan bestaan ​​uit Noachieden, Joden1 of beide. Een vrouw kan echter niet als rechter dienen, net zoals dat het geval is met Joodse rechters.2 Noachieden zijn verplicht om rechtbanken op te richten in elke grote stad.3 Het doel van deze rechtbanken is om de andere zes Noachidische Wetten af ​​te dwingen.

 

Getuigen

Een Noachied kan schuldig worden bevonden (en in het geval van een hoofdzaak) worden geëxecuteerd op basis van een enkele ooggetuige.4 Een Noachied hoeft niet vooraf te worden gewaarschuwd, zoals het geval is bij Joden. Een Noachied kan worden veroordeeld op basis van het getuigenis van een familielid, maar niet op basis van het getuigenis van een vrouw.5

 

Voetnoten:

 1. Hilchot Melachim U’Milchamot
 2. Zulke Joden worden aangesteld door het Sanhedrin als blijkt dat Noachieden niet hebben voldaan aan hun verplichting om gerechtshoven op te richten. Dit lijkt specifiek voor het land Israël met Garim Toshavim (aliens), zie Hilchot Melachim U’Milchamot 10:11.
 3. Hilchot Melachim U’Milchamot 9:14
 4. Hilchot Melachim U’Milchamot 9:14. Een grote stad is er een met 120 mannen.
 5. ibid.

1.9 Het eten van een ledemaat van een levend dier

Het verbod op het eten van de ledematen van een levend dier (genoemd Ever Min ChaHai) is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er bestaat niet zoiets als minimale hoeveelheid voor Noachieden (dit is ook belangrijk in verband met diefstal). Als iemand een stoofpot kookt en de kleinste hoeveelheid E ”MC-vlees komt in de stoofpot terecht, mag de hele stoofpot niet worden gegeten.1

 

Ever Min HaChai (E ”MC) in de hedendaagse samenleving

Veel mensen geloven dat onze wereld te geavanceerd of beschaafd is om barbaars gedrag toe te staan ​​als het eten van de ledematen van een levend dier, maar het zal mensen misschien verbazen te weten dat deze activiteiten zelfs in onze tijd doorgaan. Rocky Mountain Oysters (gecastreerde testikels van stieren) is een voorbeeld van E ”MC.

Bovendien, als een dier geslacht is maar nog niet dood is volgens de halachische normen en wanneer er dan in gesneden wordt, wordt het vlees van dat dier beschouwd als E ”MC.

Hoewel het mogelijk is om te zeggen dat de reden voor het verbod om de ledematen van een levend dier te eten is dat God niet wil dat mensen wreed zijn tegen dieren, is het belangrijk op te merken dat ons nooit wordt verteld dat dit in feite de redenering is van deze wet. Het is een logische mogelijkheid. Hoewel er kan worden beargumenteerd dat het moeilijk te zeggen is waarom een ​​van de Noachidische geboden is opgenomen met uitsluiting van veel andere mogelijkheden, behalve het verbod op afgoderij.

 

“Koosjere” slacht voor Noachieden

Een dier wordt op de juiste manier geslacht als het is gestopt met bewegen voordat men met het uitbenen begint. Een dier wordt, zelfs als “men de twee tekens die het bestempelen als koosjere slacht in acht neemt, als levend beschouwd zolang het dier nog krampachtig beweegt. Het is dan verboden om zijn ledematen en het vlees van elkaar te scheiden …” 2 Echter; als het hoofd volledig van het dier is gescheiden, wordt het als dood beschouwd.

 

 

Voetnoten:

 1. Hilchot Melachim U’Milchamot 9:14. Een grote stad is er een met 120 mannen.
 2. Er zijn er die leren dat zelfs de gebruiksvoorwerpen onbruikbaar worden voor Noachieden. De wetten met betrekking tot “koosjer” keukengerei zijn echter grotendeels rabbijns. Rabbijnse Wetten zijn niet van toepassing voor Noachieden, tenzij het Rabbijnse Wetten zijn van een echt Sanhedrin. Zo’n Rabbijnse Wet zou gericht moeten zijn op het verklaren van Noachidische Halacha.